แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการด้านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง


แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

 ชาย
 หญิง

 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
 ปวช./ปวส.
 ปริญญาตรี/เทียบเท่า
 สูงกว่าปริญญาตรี  อื่น ๆ  

 หน่วยงานภาครัฐภายนอกกระทรวงเกษตรฯ
 หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรฯ
 กลุ่มเอกชน
 กลุ่มนักศึกษา / สถาบันการศึกษา
 กลุ่มเกษตรกร
 ประชาชนทั่วไป
 ข้าราชการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
 อื่น ๆ  


กรุณาระบุหน่วยงานที่สังกัด เช่น ศสท. , สพข.1 , สพด. กทม. เป็นต้น


กรุณาระบุหน่วยงานที่สังกัด เช่น ฝ่ายอำนวยการ , กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ กรมพัฒนาที่ดิน
เพื่อค้นหาข้อมูลทางวิชาการ / ผลงานวิจัย
เพื่อค้นหาข้อมูลด้าน GIS (แผนที่)
ใช้งานฐานข้อมูลต่าง ๆ
อ่านข่าวประกาศประกวดราคา
อ่านข่าวสารต่าง ๆ
อื่น ๆ

ครั้งแรก
วันละอย่างน้อย 1 ครั้ง
สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง
เดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง
หลายเดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง
ท่านพอใจต่อการบริการด้านเว็บไซต์ ของ กรมพัฒนาที่ดิน มากน้อยเพียงใด
น้อยที่สุด น้อย มาก มากที่สุด
ความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
ความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์
ความทันสมัยของข้อมูลในเว็บไซต์
การออกแบบหน้าเว็บไซต์ สี ตัวอักษร มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่มีความเหมาะสม
การเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
การค้นหาข้อมูลได้สะดวก
ข้อมูลมีความเหมาะสมตรงความต้องการ