ประกาศประกวดราคา

วันที่ประกาศหัวข้อ
01-01-1970 ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (กล้าไม้ จำนวน 7 รายการ จำนวน 73,817 กล้า) พร้อมขนส่ง
15-01-2021 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 128 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
15-01-2021 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
15-01-2021 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 75 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
15-01-2021 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 36 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
15-01-2021 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 50 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
01-01-1970 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 450 ตัน
08-06-2020 ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (กล้าไม้ จำนวน 2 รายการ จำนวน 77,836 กล้า) พร้อมขนส่ง
17-04-2020 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 42 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทานสถานีเกษตรอินทนนท์ บ้านแม่ยะน้อย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
16-04-2020 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 67 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
14-04-2020 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 110 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
14-04-2020 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 62 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
01-01-1970 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 47 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ บ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
13-04-2020 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 63 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทานศูนย์พัฒนาโครงการปางอุ๋ง (สายB) บ้านแม่สะต๊อบเหนือ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
13-04-2020 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง พร้อมขนส่ง จำนวน 54 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทานศูนย์พัฒนาโครงการแม่สะเรียง บ้านสันติสุข ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน