แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สพข ชาย    หญิง
 ต่ำกว่า 20 ปี    20-30 ปี    31-40 ปี    41-50 ปี    51-60 ปี    อายุ 60 ปีขึ้นไป  
 ต่ำกว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก    อื่น ๆ  
 ข้าราชการ    เกษตรกร    นักเรียน/นักศึกษา    ประชาชนทั่วไป    อื่น ๆ  


ท่านมีความพึงพอใจต่องานบริการในประเด็นต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)
1) มีขั้นตอนการให้บิรการที่ชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่าย และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด
2) ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว
3) การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
4) การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการของผู้รับบริการอย่างครบถ้วน และถูกต้อง
5) ผลที่ได้รับจากการให้บริการ
1) ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บิรการอย่างสุภาพ
2) ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
3) ความชื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
4) การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
5) สามารถติดต่อและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6) เจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานตลอดเวลาราชการ (ไม่ต้องนั่งรอ)