หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          - ศึกษา วิจัย ทดสอบและสาธิตการพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการหลวง

          - ศึกษาวิเคราะห์เพื่อวางโครงการพัฒนาพื้นที่ และปฏิบัติการพัฒนาที่ดินในเขตพื้นที่โครงการหลวงภาคเหนือและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          - รวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในโครงการหลวง ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการหลวง

          - ผลิตพันธุ์พืชเพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

          - ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป

          - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          โดยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 39 ศูนย์ 6จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยาและตาก รวมพื้นที่ 2,823ตร.กม. ประชากร 135,399 คน นอกจากนั้นยังสนับสนุนในพื้นที่ขยายผลอื่นๆ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ สภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรเป้าหมาย โดยแบ่งงานภายในและพื้นที่รับผิดชอบให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการครอบคลุม ดังนี้

 

ฝ่ายเลขานุการ ทำหน้าที่

                    -          ปฏิบัติงานด้านเอกสารงานสารบรรณ/ตรวจสอบกลั่นกรองงานนำเสนอ

                    -          จัดทำแผนงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน/ไตรมาส/ปี และรายกิจกรรม รวบรวมผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

                    -          จัดทำและรวบรวมคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (IPA)

                    -          จัดทำตัวชี้วัดและงานข้อมูล DPIS ของหน่วยงาน

                    -          จัดทำและรวบรวมงานบริหารความเสี่ยงและงานควบคุมภายใน

                    -           จัดทำข่าวและประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

                    -           สรุปข้อมูลการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

                    -           งานสารสนเทศ / ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่

                    -           งานบริการภาพถ่ายและแผนที่

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ทำหน้าที่

-          ปฏิบัติงานธุรการ การเงิน - บัญชี พัสดุครุภัณฑ์

-          ดูแลสถานที่และภูมิทัศน์ภายในหน่วยงาน และศูนย์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกแม่แตง

-          บริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

-          ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (หญ้าแฝก)

-          ปรับปรุงบำรุงดิน

-          รับผิดชอบดูแลนักศึกษาฝึกงาน / สหกิจ

 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงการพื้นที่ ทำหน้าที่    

-          วางโครงการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่

-          พัฒนาพื้นที่โครงการหลวงในกิจกรรมสำรวจและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบส่งน้ำชลประทาน และเส้นทางลำเลียงภูเขา

-          สำรวจวางแผนการใช้ที่ดิน

-          จัดทำและรวบรวมข้อมูล สร้างฐานข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ และให้บริการงานแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ

-          ศึกษา วิจัย ทดสอบและสาธิตการพัฒนาที่ดิน

-          รับผิดชอบงานด้านการสร้างการรับรู้งานพัฒนาที่ดิน ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวหมอดิน งานปรับปรุงบำรุงดิน งานประชุม ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 6 ศูนย์ ในพื้นที่อำเภอหางดง อำเภอแม่ริม และอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 

ฝ่ายปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ทำหน้าที่

-          พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ทั้ง 39 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ในกิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน และ กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางลำเลียงภูเขา ตลอดจนการดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เดิม ซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทานและเส้นทางลำเลียงภูเขาที่ชำรุดเสียหายให้สามารถดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ  

-          ศึกษา วิจัย ทดสอบและสาธิตงานพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการหลวง

-          ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ สารปรับปรุงคุณภาพดิน และพืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบำรุงดิน

-          ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินแก่หมอดินดอย เกษตรกร และหมอดินน้อย

-          ประชุม ประสานงาน และจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่รับผิดชอบ

 

โดยแบ่งพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรับผิดชอบตามฝ่ายปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ดังนี้

ฝ่ายปฏิบัติการพัฒนาที่ดินที่ รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ  เชียงใหม่ และเชียงราย ในเขตอำเภอ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แตง อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอพร้าว อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงป่าเป้า รวมศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 9 ศูนย์

 

ฝ่ายปฏิบัติการพัฒนาที่ดินที่ รับผิดชอบในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ  เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ในเขตอำเภอ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่อาย อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอลี้ รวมศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 8 ศูนย์

 

ฝ่ายปฏิบัติการพัฒนาที่ดินที่ 3 รับผิดชอบในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ  เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และตาก ในเขตอำเภอ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอปง อำเภอแม่ออน อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่ระมาด รวมศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 9 ศูนย์

 

ฝ่ายปฏิบัติการพัฒนาที่ดินที่ 4 รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  5 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเชียงดาว จอมทอง อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอฮอด รวมศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 7 ศูนย์