หมอดินดอย


หมอดินดอยอาสา

หมอดินดอยอาสา คือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 ศูนย์ หรือ เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงที่มีความสนใจในงานพัฒนาที่ดินและอาสาที่จะเป็นผู้แทนของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างเกษตรกรในพื้นที่และศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง และเพื่อให้บริการเกษตรกรเบื้องต้นที่มีปัญหาทางการเกษตรและเป็นตัวแทนของคนใน หมู่บ้าน ตำบล หรือศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงที่จะประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดิน จนสามารถผลักดันงานของกรมให้สำเร็จเป็นรูปธรรม

                หมอดินดอยที่ได้รับการแต่งตั้งและคัดเลือกแล้วนั้น จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามโครงการหมอดินของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อที่จะสามารถนำองค์ความรู้กลับมาใช้และถ่ายทอดให้กับเกษตรกรทั่วไป เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะและแนวคิดใหม่ๆ

                ปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน มีหมอดินดอยอาสาในพื้นที่ศูนย์พัฒนาที่ดินโครงการหลวง รวมทั้งสิ้น 235 ราย แบ่งเป็นหมอดินดอยอาสาประจำตำบล 85 ราย และหมอดินดอยอาสาประจำหมู่บ้าน จำนวน 150 ราย ตามรายเอียดดังนี้

 

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง หมอดินดอยอาสา
ประจำตำบล (ราย) ประจำหมู่บ้าน (ราย)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า 2 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง 2 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ 2 15
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก 2 15
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง 3 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ 2 15
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น 3 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง 2 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ 2 10
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง 1 11
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง 3 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ 2 10
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก 2 10
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ 3 4
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 2 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ 4 20
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ 3 10
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลออด 2 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ 3 -
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 4 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง 2 15
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน 2 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง 2 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย 2 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง 2 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม 4 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย 1 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว 2 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม 4 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก 1 -
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 2 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย 2 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว 2 4
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง 2 9
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 2 2
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา 2 -
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ 2 -
รวมทั้งสิ้น 85 150