บุคลากร ศพล.


No

ประเภท

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

1

ข้าราชการ

นาย

พัฒนา

อภิญดา

ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

2

ข้าราชการ

นาย

สุขชาติ

วรรณรัตน์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

3

ข้าราชการ

นาย

บุญมั่น

ฉัตรเท

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

4

ข้าราชการ

นางสาว

สุภาวดี

บุญธรรม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

5

ข้าราชการ

นางสาว

สลิลรัตน์

วิชัยพานิช

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

6

ข้าราชการ

นาย

ปริญญานนท์

ทองคำ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

7

ข้าราชการ

นาย

สินชัย

ไชยโคตร

เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส

8

ข้าราชการ

นาย

อภินันท์

กาวิโล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

9

ข้าราชการ

นาย

เกรียงไกร

กิจจาภินันท์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

10

ข้าราชการ

นาย

ปริวัตร

ศรีคำมูล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

11

ข้าราชการ

นาย

จิรวัฒน์

เพชรธรรมรส

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

12

ข้าราชการ

นาง

ชริยา

ใจคำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

13

ข้าราชการ

นางสาว

วชิรดา

ทิพย์อุบล

 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

14

ข้าราชการ

นางสาว

ณัฐสุดา

แซ่ลิ้ม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

15

ข้าราชการ

นาย

ธเนศ

แซวหลี

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

16

ข้าราชการ

นาย

มานิต

แย้มมาค

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

17

ข้าราชการ

นาย

ณัฐวรรธน์

นิปุณะ

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

18

ลูกจ้างประจำ

นาย

เอนก

ศุภกุลนิธิไพศาล

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก

19

ลูกจ้างประจำ

นาย

สำเริง

ฤทธิศร

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก

20

ลูกจ้างประจำ

นาย

อาทิตย์

สายปัญญา

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก

21

ลูกจ้างประจำ

นาย

อมรศักดิ์

พึ่งรส

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก

22

ลูกจ้างประจำ

นาย

ภาคภูมิ

ศรีคำมูล

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง

23

ลูกจ้างประจำ

นาย

สงวน

ดีค่ายคำ

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง

24

ลูกจ้างประจำ

นาง

จิรพันธ์

พัฒนกลม

พนักงานการเงินและบัญชี

25

พนักงานราชการ

นาง

จิรประภา

พงษ์พรต

นักวิชาการเกษตร

26

พนักงานราชการ

นางสาว

ดอกอ้อ

ปัญญา

นักวิชาการเกษตร

27

พนักงานราชการ

นาย

จรัส

อินต๊ะ

นักวิชาการเกษตร

28

พนักงานราชการ

นาย

ทศพร

สุริวงศ์

นักวิชาการเกษตร

29

พนักงานราชการ

นาย

อภินันท์

เนตรยอง

นักวิชาการเกษตร

30

พนักงานราชการ

นาย

ปพนสรรค์

ใจคำ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

31

พนักงานราชการ

นาง

ปวีณา

ไตรโสภณ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

32

พนักงานราชการ

นาง

ทัศนีย์

สกาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

33

พนักงานราชการ

นาย

ศกนต์ธนา

ชมสวรรค์

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

34

พนักงานราชการ

นาย

วรฉัตร

ธรรมสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

35

พนักงานราชการ

นาย

สุเทพ

คำภิลัย

พนักงานขับเครื่องจักรกล

36

พนักงานราชการ

นาย

สนิท

จิตธรรม

นายช่างสำรวจ