วิสัยทัศน์

"อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อชุมชนบนพื้นที่สูง ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน"


ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงในภาคเหนือ 6 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ตาก และพะเยา พื้นที่ 2,823 ตร.กม ประชากร 135,399 คน นอกจากนั้นยังสนับสนุนในพื้นที่ขยายผลอื่น ๆ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ สิ่งแวดล้อม ขนบธรมมเนียมประเพณี รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรเป้าหมาย